Version 01.08.2019

Generelt

 1. Disse salgs- og lejebetingelser er gældende ved enhver aftale med PASCHAL-Danmark A/S (herefter PASCHAL) om levering af varer, materiel eller ydelser som salg eller leje. Ved salg eller leje af produkter, hvori der benyttes tredjemands software, herunder Maturix In-situ, indgås særskilt brugsservice- og/eller licensaftale med den pågældende tredjemand og det er den pågældende tredjemands vilkår, der gælder for brugen af dette produkt. Krav vedrørende sådanne produkter, brugen heraf og softwaren kan alene rettes mod den pågældende tredjemand, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af disse salgs- og lejebetingelser. Tredjemands vilkår udleveres på forespørgsel.
 2. Kunden kan meddele forpligtende mundtlig accept af aftale, medmindre PASCHAL forlanger skriftlig accept. Enhver aftale om salg eller leje skal skriftligt bekræftes af PASCHAL for at forpligte PASCHAL. Dette gælder også for eventuell ændringer i en oprindelig aftale.
 3. Ved salg forbliver ejendomsretten til det solgte hos PASCHAL indtil den fulde købesum er betalt. Ved leje forbliver ejendomsretten hos PASCHAL i såvel lejeperioden, som efter udløbet heraf.
 4. Alle leverancer sker ab lager og i perioden fra materiellets afsendelse fra PASCHAL og indtil dets tilbagelevering, har kunden det fulde ansvar for materiellet. Dette indebærer, at kunden skal holde det lejede behørigt forsikret mod tyveri og anden skade.
 5. Lejet materiel må kun anvendes til de formål, der er anført i tilbud eller ordrebekræftelse. Såfremt der konstateres misbrug er PASCHAL berettiget til at ophæve et lejemål med omgående virkning. Kunden skal herefter straks for egen regning og risiko tilbagelevere det lejede til PASCHAL.
 6. Lejet materiel må ikke anvendes i forbindelse med havvand, eller andre miljøer, som kan beskadige materiellet.
 7. Det er kundens ansvar at sikre, at der alene anvendes og opstilles ubeskadiget materiel iht. gældende myndighedskrav og PASCHAL’s anvisninger, herunder at opsætning sker i overensstemmelse med de til enhver tid gældende sikkerhedsforskrifter.
 8. Kunden må ikke foretage ændringer, ombygninger eller demontage på et af PASCHAL opsat stillads eller interimslukning, uden forudgående aftale.
 9. Kunden er forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende relevante love og regler for anvendelse af materiellet. Såfremt kunden ikke overholder gældende regler, kan PASCHAL ikke på nogen vis drages til ansvar for skader m.v. på personer og ting, som opstår som følge af den manglende overholdelse af love og regler.
 10. Kunden må ikke fremleje lejet materiel, ligesom lejet materiel ikke må flyttes eller benyttes på andre byggepladser end der, hvor leverancen har fundet sted. Såfremt lejemateriel føres ud af Danmark skal der stilles bankgaranti for materielværdien.
 11. For aktuelle priser, tillæg og gebyrer henvises til PASCHAL’s til enhver tid gældende prisliste.

Tekniske services

 1. Leverede tegninger, beskrivelser og beregninger tilhører PASCHAL og må ikke gøres tilgængelig for 3. part og de må kun anvendes til den opgave de er udarbejdet til.
 2. Til dækning af omkostninger til tekniske serviceopgaver, miljøafgifter og bidrag bliver alle fakturaer pålagt et tillæg. Tillægget beregnes som en procentdel af det totalt fakturerede beløb. Ved specialopgaver og/eller ekstra krævende teknisk bistand vil der efter aftale blive beregnet honorar ud over det normale tillæg.
 3. PASCHAL udarbejder beregninger og tegninger på baggrund af de oplysninger kunden meddeler til PASCHAL. Det er kundens ansvar, at de oplysninger PASCHAL modtager er korrekte, herunder at angive de specifikke tegninger, myndighedskrav og beskrivelser, PASCHAL skal anvende som grundlag for beregningerne og tegningerne.
 4. Ved ændringer i og/eller revision af grundlaget for beregninger og tegninger, er det kundens ansvar straks at gøre PASCHAL opmærksom på, hvilken indflydelse disse ændringer/revisioner måtte have på PASCHAL’s beregninger og tegninger.
 5. PASCHAL beregner alene på eget materiel, medmindre andet er aftalt specifikt.
 6. Såfremt PASCHAL’s beregninger og/eller tegninger skal ændres som følge af ændringer og/eller revision af grundlaget herfor, herunder hvis kunden har givet PASCHAL forkerte eller mangelfulde oplysninger, vil medgående ingeniør/teknikertimer blive faktureret til den til enhver tid gældende timepris.
 7. PASCHAL’s tegninger og beregninger udviser PASCHAL’s løsning baseret på de oplysninger kunden har meddelt PASCHAL, PASCHAL er berettiget til ved levering at ændre i materielsammensætning for løsningen i forhold til udleverede beregninger/tegninger. PASCHAL er ikke ansvarlig for eventuelt ændret udseende af støbningen eller andre forhold som følge af sådanne ændringer.
 8. Kunden er ansvarlig for at kontrollere, at der er anvendt korrekt grundlag ved PASCHAL’s tegninger og beregninger, herunder verificere alle mål på udleverede tegninger før opstilling af materiel. Kunden er ansvarlig for, at monteringen er sket i overensstemmelse med PASCHAL’s tegninger. PASCHAL AR app’en kan alene benyttes vejledende, men kan ikke bruges eller lægges til grund som en kontrol af monteringen.
 9. Kunden er ansvarlig for inden ibrugtagning af Maturix In-situ i hvert enkelt tilfælde at kontrollere, at alle informationer og data, der er indtastet til brug for systemets målinger og beregninger, er korrekte. Dette gælder uanset, om informationer og data er indtastet af Kunden selv, tredjemand, producenten eller af PASCHAL.
 10. PASCHAL laver ikke beregninger for Maturix In-situ. PASCHAL leverer i henhold til særskilt aftale og på vegne af producenten/tredjemand almindelig vejledning i Kundens brug af Maturix In-situ.

Levering og returnering

 1. Materiellet leveres i fejlfri og brugbar stand. Reklamationer skal være PASCHAL skriftligt i hænde senest 4 dage efter modtagelsen af følgeseddel eller returseddel. Reklamerer kunden ikke som anført, kan kunden ikke efterfølgende gøre mangler gældende overfor PASCHAL.
 2. I tilfælde, hvor leverancens udførelse er afhængig af oplysninger, som skal fremskaffes af kunden, regnes aftalte leveringstider fra den dato, hvor disse oplysninger kommer PASCHAL i hænde. Hvis PASCHAL ikke leverer inden for den aftalte leveringstid, kan kunden skriftligt over for PASCHAL fremsætte en rimelig, endelig leveringsfrist. Finder levering ikke sted inden for denne frist, kan kunden hæve aftalen ved skriftlig meddelelse herom til PASCHAL.
 3. Hvis montage af stillads eller interimslukning er en del af lejeaftalen forudsættes det, at areal og tilkørselsvej, hvor materiellet skal anvendes, er ryddet, planeret og tilstrækkelig bæredygtigt. Såfremt dette ikke er tilfældet, skal kunden betale samtlige ekstra omkostninger som PASCHAL måtte blive påført som følge af disse mangler. Kunden skal desuden stille nødvendig strøm og krankapacitet/tid til rådighed for montagen/demontagen, ligesom der skal kunne anvises sikker opbevaringsplads af materiel i forbindelse hermed.
 4. Maturix In-situ leveres funktionsdygtigt. Kunden er ansvarlig for forud for brugen af Maturix In-situ at kontrollere og afprøve batteri, sender, signal mm. Ved eventuelle fejl i hardware kontaktes PASCHAL straks, idet PASCHAL forestår håndteringen heraf på vegne af producenten og licensgiver af Maturix In-situ, og i henhold til de for Maturix In-situ til enhver tid gældende Terms of Use fra producenten/licensgiver.
 5. Returnering af materiel sker på kundens regning og risiko. Salgsvarer tages kun retur, hvis de er i samme stand som ved udlevering og kun efter forudgående aftale. Tilbagekøbsprisen udgøre 80% af returvarens salgspris.
 6. Det lejede skal tilbageleveres rengjort og i øvrigt i samme stand som ved leveringen. Finérkvaliteten ved levering kan fremstå med mindre ridser og skrammer, herunder sømhuller samt aftegninger fra reparationer udbedret med propper og udspartlinger.
 7. Miljøvenlig olie af anerkendt fabrikat og type, dvs. enten højraffineret mineralsk olie, eller syntetisk olie, skal påføres inden udstøbning. Formene returneres uden oliebehandling. Manglende brug af formolie kan medføre, at formene ikke kan maskinrenses. I disse tilfælde faktureres kunden det faktiske timeforbrug ved alternative rensemetoder.
 8. Ved returnering af materiellet lægges PASCHAL’s optælling og vurdering til grund. Er der ved afslutning af lejesagen en manko mellem det udleverede og det returnerede faktureres denne manko efter PASCHAL’s til enhver tid gældende prisliste. Kunden har ret til at overvære optælling af returneret materiel på udlejers lager.
 9. Kunden skal løbende returnere tilbehør til lejede vægforme i takt med returnering af disse. Returnerede vægforme lejefaktureres indtil det korresponderende tilbehør også er returneret.
 10. PASCHAL forbeholder sig ret til at inspicere det udlejede materiel og skal derfor have uhindret adgang til materiellet.
 11. Annullering af reserveret materiel skal fra begge sider ske med mindst 4 dages varsel, idet reservering af Maturix In-situ til leje dog skal annulleres med mindst 7 dages varsel. Ved senere annullering faktureres 7 dages leje, dog mindst 350 kr. excl. moms.
 12. Køb af Matuix In-situ kan kun annulleres, hvis dette sker senest 4 uger før aftalt levering.
 13. Ved annullering af skaffevarer og særligt salgs- og lejemateriel, vil annulleringsfrister og -omkostninger fremgå af fremsendt tilbud eller ordrebekræftelse.
 14. PASCHAL’s tilbud udarbejdes på baggrund af det materiel, PASCHAL generelt set har til rådighed. Materiellet eller en del heraf kan i enkelte tilfælde være solgt/udlejet ved leveringen. PASCHAL tager forbehold for mellemsalg/ udlejning indtil levering. PASCHAL er berettiget til at ændre i materielsammensætning for løsning af opgaven og vil så vidt
  muligt levere andet af PASCHAL’s materiel til løsning af opgaven.
 15. Skaffevarer, Maturix In-situ og specielt salgsmateriel tages ikke retur. Forudbetalte beløb relaterende sig til brugs-, service- eller licensbetalinger returneres ikke.

Priser og fakturering

 1. Den aftalte pris fremgår af accepteret tilbud eller ordrebekræftelsen. Alle priser er excl. moms.
 2. Lejepriser omfatter ikke, forbrugsmaterialer (herunder termokabler (til Maturix In-situ) plastartikler, olie, trælister m.m.), emballage samt andet materiel der ikke er anført i tilbud eller ordrebekræftelse.
 3. Lejen beregnes pr. kalenderdag. Lejetiden beregnes fra materiellets afsendelse/afhentning fra PASCHAL indtil materiellet fysisk er leveret retur til PASCHAL, afsendelses- og returneringsdagen begge inklusive. Minimums lejeperiode er 14 kalenderdage.
 4. Minimums lejepris ved første udlevering på en sag udgør 50 kr. pr. dag excl. moms.
 5. Starttillæg beregnes pr. m2 udleveret form eller interimslukning eller pr. kg øvrigt materiel. Rensetillæg beregnes pr. m2 returneret form eller interimslukning.
 6. Ved beskadiget materiel betales for reparation, eller såfremt omkostninger til reparation overstiger indkøbsprisen til nyt materiel, erstattes efter den til enhver tid gældende prisliste. Kan Mautrix in-situ enheden efter PASCHAL’s vurdering ikke repareres, kasseres den. Ved uegnet opbevaring, brud, revner eller anden beskadigelse af Maturix In-situ beskyttelsesboks og indhold, eller mistanke herom, kasseres enheden. Af sikkerhedsmæssige årsager udleveres beskadiget materiel ikke.
 7. Betalingsbetingelser er netto kontant 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling skal kunden, foruden rykker- og inkassogebyr, betale morarente med 2,0 % pr. påbegyndt måned. Betaling ved modregning kan ikke finde sted. Såfremt betaling ikke sker rettidigt, kan PASCHAL med omgående virkning ophæve lejemålet og afhente det udlejede materiel for kundens regning og risiko. Slutfakturaer tillægges de med afhentningen forbundne omkostninger.
 8. Eventuelle uoverensstemmelser eller modkrav fra kundens side berettiger ikke til at undlade rettidig betaling af faktureret beløb.
 9. Fakturering af 14-dages minimumsleje kan ske forud, mens løbende månedsleje sker månedsvis bagud.
 10. Der gives ikke lejestop. Alle former for produktionsstandsning og lignende er PASCHAL uvedkommende uanset årsag.
 11. Ved lejeaftaler af stillads eller interimslukninger der udlejes med montering er der for at sikre den fornødne forsikringsmæssige dækning af skader på det udlejede materiel, af PASCHAL tegnet all-risk forsikring med en max. dækning på kr. 5.000.000 og en selvrisiko på kr. 30.000 pr. skade. Til dækning af all-risk forsikringen faktureres en procentdel af det totalt fakturerede beløb. Forsikringen dækker opstilling i Danmark. For opstilling i udlandet gælder særlige betingelser. Forsikringen omfatter ikke skader som følge af fejl i brugen, målinger eller andre fejl ved Maturix Insitu. PASCHAL er uden ansvar af enhver art for kundens brug af Maturix In-situ.

Produktansvar

 1. PASCHAL har tegnet erhvervs- og produktansvarsforsikring i anerkendt selskab.
 2. PASCHAL er ansvarlig for produktansvar i henhold til de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. PASCHAL fraskriver sig ansvar for produktskade på ethvert andet grundlag. PASCHAL er endvidere kun
  ansvarlig for person- eller tingskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af PASCHAL eller andre, som PASCHAL har ansvaret for.
 3. PASCHAL er ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af kunden eller på produkter, hvori disse indgår.
 4. I den udstrækning PASCHAL måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er kunden forpligtet til at holde PASCHAL skadesløs i samme omfang, som PASCHAL’s ansvar er begrænset efter ovenstående bestemmelser.

Begrænsning af ansvar

 1. PASCHAL kan aldrig, uanset på hvilket grundlag et krav rejses, gøres ansvarlig for indirekte tab, såsom tabt avance, driftstab, følgetab, tab lidt af tredjemand eller lignende.
 2. PASCHAL’s ansvar er i enhver henseende og uanset på hvilket grundlag et krav rejses beløbsmæssigt begrænset til den aftalte købesum/leje i den aftalte lejeperiode for det leverede. Uanset størrelsen af købesummen/lejen i den aftalte lejeperiode, er PASCHAL’s samlede ansvar altid beløbsmæssigt maksimeret til 50.000 kr.
 3. Pådrager PASCHAL sig et ansvar over for kunden sammen med andre, hæfter PASCHAL kun for så stor en del af kundens tab, som svarer til den del af den samlede skyld, som er udvist af PASCHAL.
 4. Alle udlejningsaftaler er indgået med forbehold for strejke, lockout, ikke-overenskomstmæssige arbejdsstandsninger og blokader, uforudsete krav fra myndighederne samt i øvrigt med forbehold for force majeure.
 5. PASCHAL er uden ansvar af en hver art for Kundens brug af Maturix In-situ uanset årsagen til en skade, herunder men ikke begrænset til skader forsaget af manglende eller dårlig forbindelse eller signal, nedbrud af servere eller manglende adgang til systemet i øvrigt, forkerte målinger eller beregninger, fejl på hardwaren, manglende batteri på enheden, fejl på termokabler, eller anden form for manglende funktionalitet. For henvendelser herom henvises Kunden til at kontakte producenten og/eller licensgiver af Maturix In-situ.
  Producenten og/eller licensgivers ansvar kan være begrænset i dennes aftaler med Kunden, i de for produktet til enhver tid gældende Terms of Use eller andre steder.
  Kunden kan heller ikke rejse krav overfor PASCHAL for krav, som Kunden ikke kan få dækket hos Producenten og/eller licensgiver uanset årsagen, herunder men ikke begrænset til som følge af dennes ansvarsfraskrivelser eller – begrænsninger, begrænsninger i Kundens adgang til reklamation for mangler, Kundens undersøgelsespligt og lignende.

Lovvalg og værneting

 1. Enhver tvist mellem PASCHAL og kunden er undergivet dansk ret. Værneting er aftalt til Københavns Byret.
Download Salgs- og lejebetingelser – klik her